top of page

KVKK & Privacy Policy

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Şirketimizce siz değerli müşterilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza ürün ve hizmetlerimizin kesintisiz bir şekilde ve güvenle sunulması amacıyla, tarafınızca Şirketimize bildirilen ya da Şirketimizce çeşitli kanallardan temin edilen kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarılması gerekebilmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, işlemenin hukuki nedenleri ve haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Consultra Danışmanlık Mühendislik Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Consultra”)  tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, (i) sözleşmelerinizin ve talimatlarınızın gereğinin yerine getirilmesi, (ii) sunulan mal ve hizmet için gerekli değerlendirmelerin yapılması, (iii) kredibilite değerlemelerinin yapılması, (iv) bankacılık mevzuatı, ticaret mevzuatı, sigortacılık mevzuatı, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat, vergi mevzuatı, iş ve hizmet mevzuatı, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve tüketici hukuku başta olmak üzere yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, (v) risk izleme ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, (vi) Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kamu otoritelerince öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, (vii) dolandırıcılığın önlenmesi, (viii) Şirketimizin ve tarafınızın gerek fiziksel gerek işlem güvenliğinin sağlanması, (ix) Şirketimizce ihtiyaç duyulan planlama ve istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi, (x) Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, (xi) finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi, (xii) Şirketimiz içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonlarının sürdürülmesi, (xiii) hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, (xiv) sosyal sorumluluk projelerinin gerçekleştirilmesi ve (xv) tarafınızla kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir akdi ilişki yürütülebilmesi amaçlarıyla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterilerimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması, Şirketimiz ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti için işlenebilmektedir.

Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya birlikte yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Şirketimizin sözleşmeden kaynaklanan hukuki ve ticari yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, mali işlerin yürütülmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoritelere, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kılınmış kamu kurumlarına ve Kredi Kayıt Bürosu gibi kuruluşlara; yurt içinde bulunan Consultra iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, grup şirketlerine, avukatlarına ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, Consultra’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı destek hizmeti kuruluşları ve diğer anlaşmalı kuruluşlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışmanlara ve kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, kart kuruluşlarına ve bankalara, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Consultra merkezi, şubeleri, taşeronları, satış ofisleri, internet sitesi, sosyal medya sayfaları, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, anlaşmalı bayiler, müşteri görüşmeleri, SMS, Şirketimiz ve diğer web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, doğrudan satış ekipleri, çağrı merkezi hizmeti alınanlar da dahil olmak üzere destek hizmeti kuruluşları gibi Şirketimiz veya Şirketimizi temsil yetkisi bulunan kuruluş ve kişilerin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla, piyasa istihbaratı yapılması, ilgili mevzuatın ve yapılan anlaşmaların izin verdiği ölçüde ve çizdiği sınırlar dahilinde, hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınarak çeşitli kurum ve kuruluşların veri tabanlarına erişilmek suretiyle toplanmaktadır.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (b) ve (c) madddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

d) Kişisel Veri Sahibinin, Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesindeki düzenlemeye göre;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize Kanun'un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için haklarınızı kullanmak için (i) kaleme aldığınız ıslak imzalı dilekçenizi; şirketimiz merkezine (“                                                 / İstanbul”) kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, (ii) yahut “                  @                    .com” adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

           

Bilgilendirme metnini okudum.       

İlgili İmzası:  

           

Tarih:

İlgilinin Adı Soyadı:

EXPRESS CONSENT DECLARATION FOR PROCESSING CUSTOMER/SUPPLIER PERSONAL DATA

Consultra Consulting Engineering Energy Industry and Trade Ltd. Ltd. (“Consultra”) or “Company”) in accordance with the relevant provisions of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”).

 • With Customer Disclosure Declaration

Company's

 • Personal Data Storage and Destruction Policy dated …/…/2022,

 • Personal Data Protection Policy dated …/…/2022,

 • Policy on Processing and Protection of Special Personal Data dated …/…/2022 and

 • Procedure for Processing and Protection of Special Personal Data dated …/…/2022

within its borders,

 

• For the purpose of contract negotiations, signing of contracts and execution of contracts,

 

Except for special personal data (nationality, criminal conviction and security measures information, health data, philosophical belief, biometric and genetic data, association, foundation and union membership, political opinion, etc.) other than those contained in the ID sample/photocopy; I have read and understood this text and the policies and procedures listed above, that my personal data will be processed, used and shared limited to the purpose of processing within the scope of the relevant process, stored for the required period of time and that the necessary information has been provided to me in this regard,

I accept         [  ]

I do not accept       [  ]

 

Data Owner:  

Name Surname:  

Date:           

Signature:            

 

Note: In this statement, if you do not accept the statement of consent to the processing of your personal data, including your relevant special personal data, we will not be able to provide you with the necessary and sufficient service in terms of our processes that require your explicit consent, except for the cases where processing is permitted in accordance with the KVKK legislation, and our Company's commercial We would like to inform you that our operational activities will be negatively affected.

bottom of page